МОДА - Едно скучно обяснение на Уикипедия

МОДА - Едно скучно обяснение на Уикипедия

6 ноември 2021
  • Сподели:

Мода в математическата статистика е точка, в която плътността на разпределението на непрекъсната случайна величина, или съответно единичната вероятност на дискретна случайна величина достига максимум. С други думи, модата приема числовата стойност на онова значение на признака, което се наблюдава с най-голяма честота (при най-много единици от изучаваната съвкупност).

Модата е неалгебрична средна величина и още може да се срещне като средна на гъстота или средна по честота.

В зависимост от модата, разпределенията биват едномодални (унимодални) или многомодални. Унимодално е известното нормално разпределение, което има форма на камбана. Разпределенията с две отчетливо наблюдаеми моди, били те равни или не, се наричат двумодални (бимодални).

Модата, заедно с математическото очакване и медианата, характеризира формата и разположението на разпределението.